© All rights reserved
RUS

MANI FOLDER 2

COMPILED BY: V.ZAKHAROV, V.SKERSIS

 

 

1. N. Abalakova
2. N. Alekseev
3. Yu. Albert
4. G. Bershtein
5. Yu. Bokser
6. O. Vasiliev
7. B. Groys
8-10. G. Donskoy, M. Roshal
11-16. A. Zhigalov
17. V. Zakharov
18. F. Infante
19. I. Kabakov
20. B. Kokorev
21-23. Collective Actions [KD] Group
24. A. Kuz’kin
25. R. Lebedev
26. I. Luts
27. A. Monastyrsky
28. Mukhomor [Toadstool] Group
29. I. Nakhova
30. V. Nekrasov
31. B. Orlov
32-33. D. Prigov
34. L. Rubinstein
35. SZ Group
36-39. V. Skersis
40. S. Sokhranskaya
41. N. Stolpovskaya
42. S. Shcherbakov
43-44. A. Yulikov

The folder contains 44 green envelopes
 

Translator: Ksenya Gurshtein